Džiaugiamės atnaujinta internetine svetaine

Nuo 2003 metų veikianti Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos svetainė buvo morališkai pasenus, todėl reikėjo ją atnaujinti. Tipinį svetainės atnaujinimo paslaugų paketą sudarė šabloninis dizainas, pritaikytas įvairiems įrenginiams, informacijos įkėlimas lietuvių ir anglų kalbomis, atnaujinta turinio valdymo sistema (TVS). Svetainės atnaujinimui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-ACO-20-4, laimėjus paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursą. Bendraukime ir bendradarbiaukime!

Su Tarptautine mokytojų diena!

Sveiki, mielieji, kasmet spalis dovanoja nuostabią šventę, nuolat pasikartojančią, bet kaskart vis kitokią… Tegu atsiveria Jums keliai į nuolat besiskleidžiančias kūrybos ir tobulėjimo erdves. Telydi Jus ištvermė, kantrybė, meilė ir sėkmė! Su profesine švente!

Dalyvavome tarptautinėje apklausoje

Šiandien mokslo bendruomenė telkiasi virtualiai, atsiranda nauji žinių sklaidos būdai. Publikacijos vis greičiau pasiekia mus, nors vis rečiau spausdinamos.
Dabartiniame pasaulyje daugelis mokslo draugijų pirmiausiai yra orientuotos į žinių sklaidą visuomenėje ir profesinėse bendruomenėse, todėl anglų kalboje
pastaruoju metu dažnai sąvoka „scholarly societies“ keičiama į „learned societies“, pabrėžiant ne formalų moksliškumo statusą ar orientaciją į mokslinius tyrimus, bet žinių perdavimą ir ugdymą platesne prasme.

Skaityti daugiau

Laimėjome paramos konkursą

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija labai aktyviai dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamuose paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursuose.
2020 m. kovo 16 d. asociacija pateikė paraišką konkursui paramai gauti 2020 m. dėl  internetinės svetainės atnaujinimo.
Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-258).
Džiaugiamės, laimėjus paramos akademinei asociacijai konkursą.

 

 

Informacija

Mielieji asociacijos nariai,

Labai tikiuosi, kad esame sveiki, susikaupę ir atsakingi. Gyvename ekstremaliomis sąlygomis, todėl visas bendravimas ir komunikacija keliasi į internetinę erdvę. Tenka tik apgailestauti, kad esant tokioms aplinkybėms bendrus susitikimus teks laikinai atidėti, tačiau veiklos tęsiamos. Kaip ir kiekvienais metais organizuosime savo visuotinį narių susirinkimą balandžio mėn., bet šiais metais jis vyks kitokiu būdu, tai bus e-susirinkimas ir apie jį informuosiu visus atskiru laišku.

 

Visada labai džiaugiamės Jūsų skirta parama asociacijai, tik primename, kad šiemet paramai yra skiriama ne 2 proc, bet 1,2 proc. GPM. Pajamų deklaravimas yra šiuo metu atidėtas, todėl ir paramos deklaracijas pildysime vėliau.

 

Būkime sveiki ir saugūs.

Nuoširdžiai Jūsų LEDA prezidentė Romantė Bučienė

 

 

 

Ataskaitinis asociacijos susirinkimas

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko  Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Alytaus, Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno. Buvo priimti nauji nariai iš Alytaus, Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Romantė Bučienė, pateikė 2018 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė, pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2018 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų  patikrinimo ataskaita.  Asociacijos finansinė atskaitomybė už 2018 m. patvirtinta vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė – Romantė Bučienė, vyr. buhalterė – Laima Šapalienė ir revizorė – Olga Buckiūnienė, numatytos 2019/20 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.

Ataskaitinis susirinkimas ir seminaras

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko  Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universiteto. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Utenos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Romantė Bučienė, pateikė 2017 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė,  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2017 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų patikrinimo ataskaita. Asociacijos finansinė atskaitomybė už 2017 m. patvirtinta vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė – Romantė Bučienė, vyr. buhalterė – Laima Šapalienė ir revizorė – Eugenija Štaraitė, numatytos 2018/19 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.
Per artimiausius penkerius metus verslo aplinka, veikiama globalizacijos ir naujų technologijų radikaliai keičiasi. Demografinė situacija ir Europos Sąjungos vidaus problemos - tai nauji iššūkiai nacionaliniam verslui. Lietuvos darbdavių konfederacija, kaip socialinis partneris, kartu su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas”,
pradėjo įgyvendinti projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (kodas Nr.08.5.1-ESFA-V-423-01-0001), kurio tikslas – skatinti darbdavių  ir profesinių sąjungų  bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.
Projektu, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, siekiama užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu. Vykdant projekto veiklas Lietuvos darbdavių konfederacija Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariams (LEDA) suorganizavo  seminarą-diskusiją „Lietuvos verslo aplinka ir situacijos apžvalga  (socialinis dialogas tarp darbdavio, darbuotojo ir valdžios)“, kurioje dalyvavo LDK generalinis direktorius Danas Arlauskas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis. Lektoriai pateikė Lietuvos įmonių verslo plėtros prognozes bei švietimo sistemos pervarkos būtinumą, vykstant  globalizacijos procesams bei pažangioms technologijoms keičiant pasaulį.
Nuoširdžiai dėkojame seminaro organizatoriams už įdomias įžvalgas ir diskusijas.

Asociacijos ataskaitinis susirinkimas

Asociacijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo 39 asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universitetų. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Utenos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2016 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas dėstytojų kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Labai svarbu, kad publikuoti asociacijos narių darbai prisideda prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, skatina diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė pristatė metinę finansinę atskaitomybę ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2016 m. Asociacijos nariai vienbalsiai patvirtino prezidentės ataskaitą ir metinės finansinės  atskaitomybės ataskaitas. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinės atskaitomybės  patikrinimo ataskaita.  Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2017/18 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.

Jau 13 metų mes kartu!

Nuoširdžiai sveikinu visus asociacijos narius! Linkiu šiltos, smagios ir turiningos vasaros! Bendraukime ir bendradarbiaukime! Labai lauksiu Jūsų pranešimų būsimai 2017 metų konferencijai „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                          Romantė Bučienė

 

Ataskaitinis susirinkimas ir seminaras

2016 m. balandžio 8 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko praktinis seminaras „Mokymo(si) metodų parinkimas ir taikymas“ vedėja - dr. Gintautė Žibėnienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. Seminaro dalyviai nagrinėjo dėstomų dalykų mokymo (si) ir vertinimo metodų parinkimo bei taikymo problemas. Lektorė mielai pasidalino el. knygos nuoroda apie bendrųjų kompetencijų ugdymą: Jakubė, A., Juozaitis, A., Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje. Vilnius, 2012, http://www4066.vu.lt/Files/File/Bendruju_kompetenciju_ugdymas.pdf

Asociacijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universitetų. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2015 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Labai svarbu, kad publikuoti asociacijos narių darbai prisideda prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, skatina diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2015 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų  patikrinimo ataskaita.  Visos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2016/17 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.

 

 

 

Sveikinimas

Mielieji,

Nuoširdžiausi sveikinimai naujų mokslo metų pradžios proga!
Tegu jie būna ne tik kupini naujų iššūkių, bet prasmingi ir kūrybingi!

Sėkmingų ir sveikų Mokslo ir žinių metų!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė

 

 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai - 17 metų!

Nuo šiandien pradėjome 18-tus asociacijos gyvavimo metus!

Nuoširdžiai sveikinu visus  LEDOS narius su gimtadieniu!
Laisvėjant karantino sąlygoms linkiu šiltų, smagių ir turiningų vasaros atostogų!
Dėkoju visiems asociacijos nariams, paskyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio ir tiems, kurie tikėdami mūsų asociacijos idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus, artimuosius, pažįstamus. Jūsų skirta parama bus panaudota asociacijos tikslų įgyvendinimui.
Bendradarbiaukime ir džiaukimės visi kartu!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė              Romantė Bučienė

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos narių e-susirinkimas

 

2020 m. balandžio 23 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos e-susirinkimas, kuriame dalyvavo 63 nariai, 82 proc.visų narių.

NUTARTA:

1.   Pritarti asociacijos prezidentės, vyr. buhalterės ir revizorės ataskaitoms už 2019 m. Pritarė 63 nariai
2.   Pritarti ir tvirtinti asociacijos finansinės atskaitomybės ataskaitas už 2019 m. Pritarė 63 nariai
3.   Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidente išrinkta Romantė Bučienė, Vilniaus kolegijos lektorė. Kandidatūrai pritarė 63 nariai.

4.   Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos vyr. buhaltere išrinkta Laima Šapalienė, Vilniaus kolegijos lektorė.Kandidatūrai pritarė 63 nariai.
5.   Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos revizore išrinkta Olga Buckiūnienė, Vilniaus kolegijos lektorė. Kandidatūrai pritarė 63 nariai.
6.   Pakeisti Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos buveinės adresą į Studentų 39A, LT-08106 Vilnius, ir įgalioti
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentę kreiptis į Registrų centrą dėl įstatų keitimo,
kai buveinės adresas yra nurodytas asociacijos įstatuose. Pritarė 63 nariai.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems e-susirinkime už pritarimą ir balsus.
Tikimės aktyvaus visų narių dalyvavimo asociacijos veikloje bei 1,2 proc. GPM paramos akcijoje.

 

Su naujais mokslo metais!

 

Linkiu sėkmės ir kantrybės, gerų idėjų ir puikios nuotaikos. Būkime drauge!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė

 

PIRMOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE"

Mieli asociacijos nariai,

Maloniai kviečiame ekonomikos, finansų, apskaitos, vadybos, rinkodaros studijų krypčių aukštųjų mokyklų dėstytojus, įmonių vadovaujančius darbuotojus, besidominčius specialistų rengimu, visuomeninių organizacijų bei viešojo sektoriaus  atstovus dalyvauti
pirmojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE”, kuri įvyks 2019 m. kovo 29 d. 10 val., Alytaus kolegijos Inžinerijos ir biomedicinos fakultete, Studentų g. 17.
Leidžiamas recenzuojamas periodinis leidinys „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE” (ISSN 2029-2805), kurį norėtume išleisti iki konferencijos pradžios.
Konferenciją organizuoja Alytaus kolegija, Lietuvos darbdavių konfederacija (LDK) ir Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija (LEDA).

Straipsnius prašome siųsti iki 2019 m. vasario 11 d. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kvietimas.pdf
Informacija autoriams.pdf
Autoriaus(ių) deklaracija.doc
Recenzijos forma.doc
Straipsnio šablonas.doc

Registracija į konferenciją Alytaus kolegijos tinklapyje

Dear colleagues,

Higher school lecturers in the fields of economics, finance, accounting, management and marketing, management staff  of enterprises interested in the training of specialists, representatives of the public sector are invited to take part in the first international scientific conference "STUDIES IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT", which will take place on 29th March 2019, ALYTAUS  KOLEGIJA University of Applied Sciences, Faculty of Engineering and Biomedicine, Studentu 17.

Registration Form should be submitted by 11 February 2019 by e-mail   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


The deadline for submitting the full paper is 11 February 2019 by e-mail Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Invitation.pdf
Information for authors.pdf
Authors Declaration.doc
Article Rewiev Form.doc
Template of the article.doc

LEDA'i - 14 metų!

Pradėjome 15-tus  jubiliejinius asociacijos gyvavimo metus! Nuoširdžiai sveikinu visus  LEDOS narius su gimtadieniu!
Linkiu šiltų, smagių ir turiningų vasaros atostogų!
Dėkoju visiems asociacijos nariams, paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir tiems, kurie tikėdami mūsų asociacijos idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus, artimuosius, pažįstamus. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.
Bendraukime, bendradarbiaukime ir ateityje!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė               Romantė Bučienė

Ką geba Lietuvos asociacijos?

2015 metais Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija dalyvavo Lietuvos asociacijų kiekybiniame tyrime, kurio tikslas ištirti asociacijų dalyvavimo viešojoje politikoje įtraukties veiksnius bei praktikas. Šio ir kitų asociacijų tyrimų pagrindu buvo išleista kolektyvinė monografija „Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos?“. Monografija parengta vykdant Lietuvos mokslų tarybos projektą „Įtrauktis:asocijuotų grupių įtraukimas ir jų gebėjimas įsitraukti į viešojo valdymo procesus“ (Nr.MIP-096/2014). Siūlome susipažinti su leidiniu: http://ebooks.mruni.eu/product/trauktis-k-geba-lietuvos-asociacijos

 

Padėka

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems asociacijos nariams ir mūsų rėmėjams už paramą. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė    Romantė Bučienė

Gražių švenčių!

Nuoširdžiai dėkoju ir džiaugiuosi, kad tikėdami mūsų siekiais buvote dosnūs šiais metais ir asociacijai skyrėte 2 procentų paramą.

Prezidentė Romantė Bučienė

 

Šventų Kalėdų džiaugsmas
Apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
Palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl mūsų širdys
Nuo spindinčių kerų.
Linksmų šventų Kalėdų

Ir Naujųjų metų Jums gerų!