Ataskaitinis susirinkimas ir seminaras

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko  Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universiteto. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Utenos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Romantė Bučienė, pateikė 2017 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė,  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2017 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų patikrinimo ataskaita. Asociacijos finansinė atskaitomybė už 2017 m. patvirtinta vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė – Romantė Bučienė, vyr. buhalterė – Laima Šapalienė ir revizorė – Eugenija Štaraitė, numatytos 2018/19 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.
Per artimiausius penkerius metus verslo aplinka, veikiama globalizacijos ir naujų technologijų radikaliai keičiasi. Demografinė situacija ir Europos Sąjungos vidaus problemos - tai nauji iššūkiai nacionaliniam verslui. Lietuvos darbdavių konfederacija, kaip socialinis partneris, kartu su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas”,
pradėjo įgyvendinti projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (kodas Nr.08.5.1-ESFA-V-423-01-0001), kurio tikslas – skatinti darbdavių  ir profesinių sąjungų  bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.
Projektu, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, siekiama užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu. Vykdant projekto veiklas Lietuvos darbdavių konfederacija Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariams (LEDA) suorganizavo  seminarą-diskusiją „Lietuvos verslo aplinka ir situacijos apžvalga  (socialinis dialogas tarp darbdavio, darbuotojo ir valdžios)“, kurioje dalyvavo LDK generalinis direktorius Danas Arlauskas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis. Lektoriai pateikė Lietuvos įmonių verslo plėtros prognozes bei švietimo sistemos pervarkos būtinumą, vykstant  globalizacijos procesams bei pažangioms technologijoms keičiant pasaulį.
Nuoširdžiai dėkojame seminaro organizatoriams už įdomias įžvalgas ir diskusijas.

LEDA'i - 14 metų!

Pradėjome 15-tus  jubiliejinius asociacijos gyvavimo metus! Nuoširdžiai sveikinu visus  LEDOS narius su gimtadieniu!
Linkiu šiltų, smagių ir turiningų vasaros atostogų!
Dėkoju visiems asociacijos nariams, paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir tiems, kurie tikėdami mūsų asociacijos idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus, artimuosius, pažįstamus. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.
Bendraukime, bendradarbiaukime ir ateityje!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė               Romantė Bučienė

Asociacijos ataskaitinis susirinkimas

Asociacijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo 39 asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universitetų. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Utenos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2016 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas dėstytojų kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Labai svarbu, kad publikuoti asociacijos narių darbai prisideda prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, skatina diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė pristatė metinę finansinę atskaitomybę ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2016 m. Asociacijos nariai vienbalsiai patvirtino prezidentės ataskaitą ir metinės finansinės  atskaitomybės ataskaitas. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinės atskaitomybės  patikrinimo ataskaita.  Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2017/18 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.

Ką geba Lietuvos asociacijos?

2015 metais Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija dalyvavo Lietuvos asociacijų kiekybiniame tyrime, kurio tikslas ištirti asociacijų dalyvavimo viešojoje politikoje įtraukties veiksnius bei praktikas. Šio ir kitų asociacijų tyrimų pagrindu buvo išleista kolektyvinė monografija „Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos?“. Monografija parengta vykdant Lietuvos mokslų tarybos projektą „Įtrauktis:asocijuotų grupių įtraukimas ir jų gebėjimas įsitraukti į viešojo valdymo procesus“ (Nr.MIP-096/2014). Siūlome susipažinti su leidiniu: http://ebooks.mruni.eu/product/trauktis-k-geba-lietuvos-asociacijos

 

Jau 13 metų mes kartu!

Nuoširdžiai sveikinu visus asociacijos narius! Linkiu šiltos, smagios ir turiningos vasaros! Bendraukime ir bendradarbiaukime! Labai lauksiu Jūsų pranešimų būsimai 2017 metų konferencijai „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                          Romantė Bučienė

 

Padėka

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems asociacijos nariams ir mūsų rėmėjams už paramą. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė    Romantė Bučienė

Ataskaitinis susirinkimas ir seminaras

2016 m. balandžio 8 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko praktinis seminaras „Mokymo(si) metodų parinkimas ir taikymas“ vedėja - dr. Gintautė Žibėnienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. Seminaro dalyviai nagrinėjo dėstomų dalykų mokymo (si) ir vertinimo metodų parinkimo bei taikymo problemas. Lektorė mielai pasidalino el. knygos nuoroda apie bendrųjų kompetencijų ugdymą: Jakubė, A., Juozaitis, A., Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje. Vilnius, 2012, http://www4066.vu.lt/Files/File/Bendruju_kompetenciju_ugdymas.pdf

Asociacijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universitetų. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2015 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Labai svarbu, kad publikuoti asociacijos narių darbai prisideda prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, skatina diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2015 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų  patikrinimo ataskaita.  Visos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2016/17 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.

 

 

 

Gražių švenčių!

Nuoširdžiai dėkoju ir džiaugiuosi, kad tikėdami mūsų siekiais buvote dosnūs šiais metais ir asociacijai skyrėte 2 procentų paramą.

Prezidentė Romantė Bučienė

 

Šventų Kalėdų džiaugsmas
Apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
Palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl mūsų širdys
Nuo spindinčių kerų.
Linksmų šventų Kalėdų

Ir Naujųjų metų Jums gerų!

  

PENKTOJI RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ALYTAUS KOLEGIJOJE

2015 m. balandžio 24 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos ir Alytaus dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“, kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Merkevičienė. Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Alytaus rajono vicemeras Arvydas Balčiūnas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Rimantas Ambroževičius, Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus vedėja Rima Kiselienė, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, konferencijos mokslinio-ekspertinio komiteto narys doc. dr. Rimantas Dapkus apžvelgė Lietuvos aukštojo mokslo kaitą pasaulio ekonomikos kontekste. Konferencijoje pranešimus skaitė asociacijos nariai: Vilniaus Gedimino technikos universiteto doc. dr. Kristina Čižiūnienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė, Alytaus kolegijos doc. dr. Rūta Petrauskienė, Alytaus kolegijos lektorius Kęstutis Tamulevičius (kartu su Minsko privataus vadybos ir verslo instituto direktoriumi Valerijumi Golikovu), Utenos kolegijos lektorė Nijolė Pakalnienė ir Panevėžio kolegijos lektorius Česlovas Bartkus. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apibendrino konferencijos pranešėjų išsakytas mintis, pateikė išvadas bei siūlymus, pristatė konferencijos pranešimų medžiagą, kuri yra išspausdinta penktajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje. Dvidešimt du įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai (du iš jų yra parengti kartu su Baltarusijos tyrėjais), kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi Lietuvos aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalinamasi patirtimi ir aptariami ateities planai, skelbiami Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje www.leda.lt. Tikimės, kad leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti autorių darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas.

Visuotiniame asociacijos narių susirinkime vyko asociacijos prezidento, vyr. buhalterio ir revizoriaus rinkimai. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidente išrinkta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė, vyr. buhaltere – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Laima Šapalienė, revizore – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė.

Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos bendruomenei už puikų priėmimą ir linkime kūrybinės sėkmės.

Pasibaigus konferencijai Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai lankėsi Alytaus kraštotyros muziejuje ir dalyvavo dviejose – vytinių juostų vijimo ir šarvų gamybos – edukacinėse programose.

Nuo senų senovės žmonės naudojo juostas drabužiams susiausti, papuošti, daiktams surišti, parišti. Juosta buvo naudojama įvairiose apeigose, dovanojama vestuvių ar krikštynų proga. Vienas seniausių audimo būdų – vytinių juostų vijimas. Šio edukacinio užsiėmimo metu asociacijos narės mokėsi vytinių juostų vijimo meno, spalvų derinimo, pačios nusivijo juostelę. Senovės baltų karyba – tai mūsų krašto istorijos puslapis, apipintas legendomis. Ilgą laiką pažintis su žiediniais šarvais buvo tik teorinė – nebuvo galima jų paliesti, apsirengti, o tuo labiau pačiam pasigaminti. Šarvų rekonstrukcija – tai ne tik paties daikto, bet ir amato subtilybių atkūrimas. Tai padaryti nėra lengva, bet įmanoma, apsiginklavus kantrybe ir pažinus amato paslaptis. Edukacinio užsiėmimo tikslas – pažinti to laikmečio kario ginkluotę, atskiras aprangos bei buities detales. Užsiėmimo metu dalyvės pačios pabandė pasigaminti žiedinius šarvus.

Penktoji respublikinė mokslinė praktinė konferencija "STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE"

Maloniai  kviečiame įvairių studijų krypčių dalykų aukštųjų mokyklų dėstytojus, verslo pasaulio atstovus, besidominčius verslo specialistų rengimu, visuomeninių organizacijų bei vykdomosios valdžios atstovus dalyvauti penktojoje respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje "STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE".

Konferencija vyks 2015 m. balandžio 24 d. (penktadienį) Alytaus kolegijoje (Studentų g. 17), pradžia 10 val. Leidžiamas recenzuojamas periodinis leidinys (ISSN 2029-2805). Konferenciją organizuoja Alytaus kolegija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija.


Registracijos forma (atsisiųsti)

Informacija autoriams (atsisiųsti)

Su naujų studijų metų pradžia!

 

Rugsėjis sugrąžina mus iš vasaros, jis pradeda rudenį – tokį žydintį, bet susimąsčiusį ir stebuklingais voratinkliais pasidabinusį. Kasmet rugsėjis dovanoja gražią  šventę,  nuolat pasikartojančią, bet kaskart vis kitokią…
Tegu atsiveria Jums keliai į besiskleidžiančias kūrybos ir tobulėjimo erdves. Telydi jus kantrybė, meilė ir sėkmė!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė         Romantė Bučienė 

 

 

 

 

 

LEDA'i – 11 metų

Štai ir pradėjome skaičiuoti antrąjį Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dešimtmetį.

 

Nuoširdžiai sveikinu visus asociacijos narius! Linkiu saulėtos ir smagios vasaros, turiningų atostogų!
Bendraukime ir bendradarbiaukime! Labai lauksiu Jūsų pasiūlymų naujiems studijų metams!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                            Romantė Bučienė

 

 

2 procentų parama

Iki gegužės 4 d. galite užpildyti prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai (kodas 195768823).

Daugiau apie prašymo pildymą žr. VMI interneto svetainėje.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos seminaras ir ataskaitinis susirinkimas

2014 m. kovo 20 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko praktinis seminaras „7 pagrindiniai efektyvios asmenybės žingsniai“, skirtas susipažinti su asmeninio efektyvumo sistema „Da Vinci“ – pirmąja Lietuvoje tęstinių mokymų programa, padedančia suformuoti įpročius efektyviai planuoti laiką ir veiklas, kryptingai siekti tikslų, aiškiai dėlioti prioritetus, atrasti daugiau laiko sau, savo šeimai ir kitiems žmonėms. Seminaro vedėjas – Tęstinių mokymų centro lektorius Tomas Kaulinskas.

Po seminaro vykusiame ataskaitiniame asociacijos susirinkime, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Alytaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus ir Kauno universitetų, buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus kolegijos. Asociacijos prezidentė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2013 metų veiklos ataskaitą. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2013 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų  patikrinimo ataskaita.  Visos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai. Susirinkimo metu buvo išrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2014/15 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJAI – 10 METŲ!

 

 

Gražaus Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dešimties metų jubiliejaus proga š. m. gegužės 31 d. – birželio 2 d. Kauno technikos kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazėje „Žuvėdra“ Juodkrantėje vyko mokslinis-praktinis seminaras, kuriame buvo nagrinėjamos mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvos, numatytos tolesnės asociacijos veiklos perspektyvos. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dešimties metų veiklą pristatė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Asociacijos narių komandos diskutavo apie asociacijos veiklą bei numatė tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. Savo pranešime „Lietuvos regioninės politikos aktualijos, siekiant šalies ekonomikos darnios plėtros ir socialinės gerovės“ mokslo ir verslo bendradarbiavimo gaires numatė Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas Rimantas Dapkus.

Asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių dalyvavo jubiliejiniame šventiniame vakare „Pabūkime ir pasidžiaukime kartu...“. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija nuoširdžiai dėkoja Kauno technikos kolegijos direktoriui Nerijui Varnui ir Kompetencijų tobulinimo centro vadovei Reginai Motienei už mokslinio-praktinio seminaro organizavimą kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazėje „Žuvėdra“.

KETVIRTOJI RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ALYTAUS KOLEGIJOJE

2013 m. balandžio 19 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos ir Alytaus dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“, kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su dešimties metų sukaktį mininčia Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius pasveikino organizacinio komiteto pirmininkė, Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Merkevičienė. Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto meras, Algirdas Beitnaras, Alytaus kolegijos tarybos pirmininkas, doc. dr. Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, konferencijos mokslinio-ekspertinio komiteto narys. Konferencijoje pranešimus skaitė Eugenija Štaraitė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Regina Motienė, Kauno technikos kolegija, Živilė Tamošauskaitė, Klaipėdos valstybinė kolegija, Sigita Valentukevičienė, Vilniaus kolegija, Kęstutis Tamulevičius, Alytaus kolegija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus specialistė Rasa Kazlauskienė. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apibendrino konferencijos pranešėjų išsakytas mintis, pateikė išvadas bei siūlymus, pristatė konferencijos pranešimų medžiagą, kuri yra išspausdinta ketvirtajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje. Dvidešimt šeši įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai, kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi Lietuvos aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalinamasi patirtimi ir aptariami ateities planai, ir dviejų Gruzijos mokslininkų straipsniai skelbiami Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje www.leda.lt. Tikimasi, kad leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvas. Konferencijos metu Alytaus kolegijos bendruomenė pasveikino Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociaciją, mininčią savo veiklos dešimtmetį. Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos direktorei doc. Danutei Remeikienei, Vadybos fakulteto dekanei Mildai Budrienei, Vadybos ir administravimo katedros vedėjai Aurelijai Goravičienei ir Alytaus kolegijos kolektyvui už sveikinimus, puikų konferencijos organizavimą bei nuoširdų bendravimą.

Pasibaigus konferencijai Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai lankėsi penkiasdešimties metų jubiliejų mininčioje įmonių grupėje „Alita“, AB, kuri nuolat atnaujina gamybos technologijas bei tęsia ilgametes tradicijas. Pažintinės ekskursijos metu įmonės specialistės supažindino asociacijos narius su įmonės istorija, naujomis investicijomis, darbo sąlygomis, įgytu tarptautiniu pripažinimu, įdiegtomis kokybės valdymo kontrolės (ISO 9001:2000 sertifikatas) bei aplinkos apsaugos vadybos sistemomis (sertifikatas ISO 14001).

 

 

Su mokslo ir studijų pradžia!

Linkiu visiems nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo,
kūrybos džiaugsmo, susitelkimo laukiantiems darbams,
gražių susitikimų naujais studijų metais!


Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė
Romantė Bučienė

Dėkojame!

Visiems asociacijos nariams ir mūsų rėmėjams, dalyvavusiems „2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje“ už 2011 m. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė    Romantė Bučienė

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS KAUNE

2012 m. kovo 07 d. Kauno kolegijos Verslo vadybos fakultete įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo nariai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Utenos. Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pristatė 2011 m. asociacijos veiklos ataskaitą, kurioje pasidžiaugė vis didėjančiu narių skaičiumi. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas tradicinės „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ konferencijos organizavimui ir leidinio parengimui, asociacijos narių leidybos registro sudarymui, informacijos internetiniame puslapyje atnaujinimui. Asociacijos vyr. buhalterė Laima Šapalienė pateikė finansinės veiklos ataskaitą,  supažindino su paramos akcijos rezultatais. Susirinkime numatytos 2013 m. asociacijos veiklos perspektyvos Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidente išrinkta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė, asociacijos revizore – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė, vyr. buhaltere – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Laima Šapalienė.
Asociacijos narės dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Vadybos studijos: probleminis mokymas ir multidiscipliniškumas“. Nuoširdžiai dėkojame Kauno kolegijos  Verslo
vadybos fakulteto asociacijos narėms už šiltą priėmimą.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                                               Romantė Bučienė