Įstatai

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

  • Bendroji dalis

1.1. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija (toliau Asociacija) yra savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti ekonomikos dėstytojus bendrų poreikių ir tikslų tenkinimui ir įgyvendinimui.
1.2. Asociacijos pavadinimas: Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija.
1.3. Asociacijos buveinė: Vilniaus kolegija, Naugarduko g. 5, Vilnius.
1.4. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.
1.5. Asociacija yra ribotos turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo nuo jos įstatų įregistravimo dienos, turintis savo antspaudą, simboliką, sąskaitas banke. Pagal savo prievoles ji atsako tik visu savo turtu. Asociacijos nariai pagal Asociacijos prievoles atsako tik sumokėtų mokesčių suma.
1.6. Asociacija įsteigta neribotam laikui ir veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.7. Asociacija turi organizacinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą.

  • Veiklos sritis ir tikslai

2.1. Vienyti Lietuvos ekonomikos dėstytojus, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus.
2.2. Rūpintis dėstytojų kvalifikacijos kėlimu.
2.3. Skatinti dėstytojus dalintis informacija ir idėjomis.
2.4. Rengti ekonomikos žinių konkursus.
2.5. Bendradarbiauti su administracija, kitomis organizacijomis rengiant mokslines-praktines konferencijas, seminarus, paskaitas, kursus.
2.6. Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir jų asociacijomis.
2.7. Atstovauti Asociaciją ir dalyvauti tarptautinėse organizacijose.

  • Asociacijos teisės, pareigos, atsakomybė

3.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, asociacijos įstatams ir jos veiklos tikslams.
3.2. Asociacija turi teisę:
3.2.1. Skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus.
3.2.2. Turėti sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka.
3.2.3. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą.
3.2.4. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus.
3.2.5. Steigti fondus, žiniasklaidos priemones, mokymo centrus, užsiimti leidyba.
3.2.6. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.2.7. Gauti lėšų iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų Asociacijos veiklos tikslų įgyvendinimui.
3.2.8. Įstoti į tarptautines organizacijas.
3.3. Asociacijai neleidžiama:
3.3.1. Vykdyti valstybės, jos institucijų ar pareigūnų funkcijų.
3.3.2. Vykdyti profesinės sąjungos funkcijų.
3.3.3. Propaguoti smurtą, varžyti žmogaus teises ir laisves, organizuoti karinių mokymų, steigti karinius būrius.

  • Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

4.1. Asociacijos nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kurie pripažįsta šiuos įstatus ir dalyvauja Asociacijos veikloje.
4.2. Asociacijos garbės nariai renkami Asociacijos narių visuotiniame susirinkime.
4.3. Asociacijos nariai turi lygias teises.
4.4. Asociacijos nariai turi tokias teises:
4.4.1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
4.4.2. Rinkti ir būti išrinktais į valdymo organus.
4.4.3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
4.4.4. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
4.4.5. Asociacijos steigėjai pagal sąrašą tampa jos nariais.
4.4.6. Išstoti iš Asociacijos.
4.5. Asociacijos narių pareigos:
4.5.1. Laikytis Asociacijos įstatų.
4.5.2. Laiku sumokėti stojamąjį Asociacijos nario bei einamąjį nario mokesčius.
4.5.3. Nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Asociacijos tikslais.
4.5.4. Vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus.
4.6. Asociacijos garbės nario vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams, turintiems ypatingų nuopelnų Lietuvos ekonomikai:
4.6.1. Garbės narius renka visuotinis narių susirinkimas.
4.6.2. Garbės nariai mokesčių nemoka.
4.6.3. Garbės nariai turi teisę dalyvauti Asociacijos veikloje patariamojo balso teise.

  • Narių priėmimo, išstojimo ar pašalinimo tvarka ir sąlygos

5.1. Asociacijos nariu gali tapti asmuo, parašęs prašymą ir pripažįstantis jos įstatus.
5.2. Stojamojo nario mokesčio ir einamojo nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.
5.3. Iš Asociacijos narys gali būti pašalintas, kai jis nesilaiko šių įstatų ir jo veikla nesuderinama su Asociacijos tikslais. Kilusius ginčus sprendžia Asociacijos narių visuotinis susirinkimas.
5.4. Narystė Asociacijoje fiksuojama narių sąrašuose. Už narių sąrašus bei dokumentus atsako Asociacijos prezidentas.
5.5. Išstojusiems ar pašalintiems nariams jų sumokėti nario mokesčiai negrąžinami. Išstojusieji bei pašalintieji iš Asociacijos nariai neturi teisės į Asociacijos turtą.

  • Asociacijos organai, jų kompetencija

6.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra jos narių visuotinis susirinkimas.
6.2. Visuotinis susirinkimas:
6.2.1. Priima, keičia ir papildo Asociacijos įstatus.
6.2.2. Nustato Asociacijos veiklos tikslus, veiklos programą ir jos kontrolės tvarką.
6.2.3. Nustato Asociacijos narių mokesčio, tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką.
6.2.4. Įgalioja Asociacijos prezidentą priimtus, pakeistus ar papildytus įstatus pateikti registravimui.
6.2.5. Renka Asociacijos prezidentą ir revizorių.
6.2.6. Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.
6.2.7. Išklauso Asociacijos prezidento, revizoriaus veiklos ataskaitas.
6.2.8. Priima sprendimus dėl Asociacijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
6.2.9. Renka garbės narius.
6.3. Visuotiniai susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mokslo metus. Neeilinis susirinkimas šaukiamas, kai to reikalauja ne mažiau kaip penktadalis Asociacijos narių.
6.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl įstatų pakeitimo, Asociacijos reorganizavimo arba likvidavimo. Pastaraisiais atvejais sprendimai priimami dviejų trečdalių balsų dauguma.
6.5. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus.
6.6. Asociacijos prezidentas:
6.6.1. Šaukia visuotinius susirinkimus (taip pat ir neeilinius) įstatų numatyta tvarka, siūlo susirinkimų darbotvarkę ir darbo reglamentą.
6.6.2. Tvirtina ir keičia savo darbo reglamentą.
6.6.3. Priima sprendimus dėl narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo.
6.6.4. Esant reikalui inicijuoja Asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus.
6.6.5. Redaguoja, derina su veikiančiais įstatymais ir pateikia registravimui priimtus, pakeistus ar papildytus įstatus.
6.6.6. Esant reikalui išklauso revizoriaus pranešimus, priima sprendimus.
6.6.7. Rengia ir pateikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti metines finansines ataskaitas ir veiklos planus.
6.6.8. Tvirtina bendradarbiavimo ir ūkines sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
6.6.9. Skelbia viešą informaciją apie Asociacijos veiklą.
6.6.10. Atstovauja Asociacijai teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
6.6.11. Pagal įstatymus atsako už visus Asociacijos įsipareigojimus, finansinę ir statistinę apskaitą ir jos teikimą valstybės kontrolės bei statistinės apskaitos institucijoms. Prezidentas atsistatydina, padavęs prašymą raštu ir nurodęs priežastį (sprendimą priima visuotinis susirinkimas).
6.7. Asociacijos revizorius:
Revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:
6.7.1. Tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus.
6.7.2. Visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus.
6.7.3. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
6.7.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

  • Asociacijos turtas ir pajamos

7.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jo įstatuose numatytas veiklai reikalingas turtas.
7.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
7.2.1. Narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai.
7.2.2. Fizinių ir juridinių asmenų, paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.
7.2.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.
7.2.4. Kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
7.3. Asociacijos lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.

  • Asociacijos veiklos terminai, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

8.1. Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus sprendžia visuotinis narių susirinkimas. Asociacija reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais juridinio asmens likvidavimo pagrindais.
8.2. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio susirinkimo nutarimu.
8.3. Reorganizuojant Asociaciją, būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti reorganizavimą, turi pateikti revizorius.
8.4. Po reorganizavimo Asociacijos teises ir prievoles perima veikiančios naujos asociacijos. Teisių ir prievolių priėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
8.5. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
8.5.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimas.
8.5.2. Teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
8.6.7. Organas ar institucija, nutarusi (nusprendusi) likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos statusą, valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti , jų funkcijas atlieka likvidatorius.
8.7. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
8.8. Likviduojant Asociaciją, sumokėjus skolas likęs jos turtas ir lėšos, sunaudojamos įstatymo nustatyta tvarka.
8.9. Apie Asociacijos reorganizavimą ir likvidavimą viešai skelbiama, kiekvienas Asociacijos narys informuojamas raštu.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos įstatai priimti 2003 m. gegužės 28 d. įvykusiame steigiamajame susirinkime.