Ataskaitinis susirinkimas ir seminaras

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko  Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universiteto. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Utenos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Romantė Bučienė, pateikė 2017 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė,  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2017 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų patikrinimo ataskaita. Asociacijos finansinė atskaitomybė už 2017 m. patvirtinta vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė – Romantė Bučienė, vyr. buhalterė – Laima Šapalienė ir revizorė – Eugenija Štaraitė, numatytos 2018/19 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.
Per artimiausius penkerius metus verslo aplinka, veikiama globalizacijos ir naujų technologijų radikaliai keičiasi. Demografinė situacija ir Europos Sąjungos vidaus problemos - tai nauji iššūkiai nacionaliniam verslui. Lietuvos darbdavių konfederacija, kaip socialinis partneris, kartu su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas”,
pradėjo įgyvendinti projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (kodas Nr.08.5.1-ESFA-V-423-01-0001), kurio tikslas – skatinti darbdavių  ir profesinių sąjungų  bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.
Projektu, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, siekiama užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu. Vykdant projekto veiklas Lietuvos darbdavių konfederacija Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariams (LEDA) suorganizavo  seminarą-diskusiją „Lietuvos verslo aplinka ir situacijos apžvalga  (socialinis dialogas tarp darbdavio, darbuotojo ir valdžios)“, kurioje dalyvavo LDK generalinis direktorius Danas Arlauskas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis. Lektoriai pateikė Lietuvos įmonių verslo plėtros prognozes bei švietimo sistemos pervarkos būtinumą, vykstant  globalizacijos procesams bei pažangioms technologijoms keičiant pasaulį.
Nuoširdžiai dėkojame seminaro organizatoriams už įdomias įžvalgas ir diskusijas.