Ataskaitinis susirinkimas ir seminaras

2016 m. balandžio 8 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko praktinis seminaras „Mokymo(si) metodų parinkimas ir taikymas“ vedėja - dr. Gintautė Žibėnienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. Seminaro dalyviai nagrinėjo dėstomų dalykų mokymo (si) ir vertinimo metodų parinkimo bei taikymo problemas. Lektorė mielai pasidalino el. knygos nuoroda apie bendrųjų kompetencijų ugdymą: Jakubė, A., Juozaitis, A., Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje. Vilnius, 2012, http://www4066.vu.lt/Files/File/Bendruju_kompetenciju_ugdymas.pdf

Asociacijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universitetų. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2015 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Labai svarbu, kad publikuoti asociacijos narių darbai prisideda prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, skatina diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2015 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų  patikrinimo ataskaita.  Visos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2016/17 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.